Polityka prywatności

Jak dbamy o Twoje dane na stronie www.mediaprofile.pl

UP

SCROLL

Jeśli tu jesteś, musi to oznaczać, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie tą stronę.
Znajdziesz tutaj informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych i wykorzystaniu plików cookie w związku odwiedzaniem witryny www.mediaprofile.pl.

Obowiązki informacyjne


  • Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDIA PROFILE z siedzibą w Płocku 09-410 przy ul. Melchiora Wańkowicza 52A/6, wpisana do ewiedncji działalności gospodarczej pod numerem CEIDG, NIP 7742104589.

   MEDIA PROFILE
   ul. Melchiora Wańkowicza 52A/6
   09-410 Płock
   e‑mail:

   Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  • Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

   Inspektorem Ochrony Danych jest Halina Chorzewska
   tel. +48 24 364 90 00
   e‑mail:

  • Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość otrzymywania informacji zawierających treści marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e‑mail.
  • Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Spółka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. W przypadku odwołania zgody dane osobowe zostaną trwale usunięte. Mam świadomość, że administrator danych może jednak zachować ograniczoną część moich danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
  • Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo do:
   • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię Danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
   • sprostowania Danych osobowych; użytkownicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
   • ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkowników; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
   • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
   • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników - wobec przetwarzania dotyczących ich Danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
   • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie
  • Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych.
  • Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
  • Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane kontaktowe:
MEDIA PROFILE
ul. Melchiora Wańkowicza 52A/6
09-410 Płock
e‑mail:

Inspektor Ochrony Danych
Halina Chorzewska
tel. +48 24 364 90 00
e‑mail: